برنامه كلاسي دوره هاي علوم اجتماعي    

 ردیف عنوان درس
نام مدرس
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهریه (ریال)
 ثبت نام آنلاین
 روز ساعت
1 مدلسازی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزارAMOS
آقای سخايي
18
شنبه-دوشنبه
16-19
97/07/28
1/800/000
ثبت نام آنلاین


2 دوره فراتحلیل باتاکید بر نرم افزار CMA
آقای سخايي
10
يكشنبه-سه شنبه
15-20
97/07/29
1/000/000
3 مدلسازی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار PLS
آقای سخايي
15
دوشنبه-چهارشنبه
17-20
97/07/30
1/500/000
4 روش تحقیق
آقای سخايي
15
يكشنبه-دوشنبه
17-20
97/08/06
1/500/000
5 مدلسازی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار LISREL
آقای سخايي
12
سه شنبه-پنج شنبه
17-20
97/08/22
1/200/000
6 SPSS
آقای سخايي
45
دوشنبه-سه شنبه
16-20
97/08/21
4/500/000
تلفن تماس: 84650-021                               تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651614-021