كارآفريني و اشتغال 

اهداف اصلي:

تقويت پشتوانه و بنيان هاي نظري و علمي طرح ها و اقدامات مرتبط با كارآفريني، اشتغال، نوآوري و فناوري در كشور

افزايش كمي و كيفي پروژه هاي كارآفريني 

ايجاد شرايط مناسب براي تبادل تجارب و دانش پژوهشگران حرفه اي كارآفريني 

افزايش تخصص گرايي و حرفه اي گرايي در عرصه پژوهش ها، مطالعات و بررسي كارشناسي در زمينه كارآفريني

تامين نيازهاي پژوهشي، مطالعاتي و كارشناسي سازمان هاي دولتي و غيردولتي جامعه، نيازها و صنعت در زمينه

   كارآفريني، اشتغال، نوآوري و فناوري، كسب و كار

ارتقاي مهارت و شايستگي هاي حرفه اي پژوهشگران كارآفريني

كارآفريني و اشتغال
Link zoom

توليد و تجارت محصولات ايراني

Link zoom

خوداشتغالی

zoom

پژوهشگر كارآفريني