گروه تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

گروه تخصصي مديريت، حسابداري و اقتصاد جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران با بهره‌گيري از كادر مجرب و توانمندي اساتيد عضو هيات علمي دانشگاه تهران و ساير دانشگاه‌ها در راستاي آموزش درسازمانها و مراكز خصوصي داخل كشور و در حوزه‌هاي مديريتي و حسابداري در سطح مديران، كارشناسان و كاركنان محترم دولت طبق شرح ذيل خدمات ارايه مي‌نمايد: