درباره ما 

اهميت و ضرورت آموزشهاي پيش از دبستان به عنوان پايه و مبناي آموزشهاي رسمي بر همگان آشكار شده است. لذا با عنايت به اين مهم، ضرورت تشكيل دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در ارتباط با آموزش و پرورش پيش از دبستان مي تواند به عنوان گامي مؤثر در پيشرفت و افزايش آگاهي مربيان، مديران و دست اندركاران آموزش باشد. در اين راستا، گروه روان شناسي و علوم تربيتي سازمان جهاد دانشگاهي تهران از سال 1369 اقدام به تعريف و تدوين و برگزاري دوره هاي تربيت مربي و مديريت مراكز پيش از دبستان نموده است و با استفاده از اساتيد مجرب و متخصص در زمينه پيش از دبستان سعي در تربيت مربيان آگاه و متعهد جهت ورود به مراكز پيش از دبستان داشته است در اين خصوص تاكنون بيش از 300 دوره آموزشي جهت ارتقاي آموزش مربيان و مديران مراكز پيش از دبستان در اين سازمان برگزار گرديده است.

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews