سرفصل دوره آموزشي   

عنوان دوره: حقوق کودک

سرفصل

1- تعریف کودک، حق و ارتباط آن با رشد کودک، ضرورت توجه به حقوق کودکان

2- حقوق کودک در اسلام

- حقوق کودک در مراکز آموزشی با توجه به قوانین داخلی

3- تعریف کودک آزاری، عوامل موثر در کودک آزاری

4- انواع کودک آزاری (غفلت و بی توجهی، آزارعاطفی، آزار جسمی...)

- پیامدهای آزار به کودکان

5- قوانین موجود در زمینه حمایت از کودکان آزار دیده

- موانع تحقق حقوق کودک و راهکارهای آن

6- شیوه های آشنایی کودکان با حقوق خود

- آشنایی با پیمان جهانی حقوق کودک( به اختصار)

 منابع پيشنهادي

1- حقوق کودک، فرناز فروزان، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، 1390

2- کودک آزاری، دکتر آقا بیگلوٸی، دکتر طباطبایی، آقای موسوی چلک، انتشارات کتاب آوند دانش، 1380.

 استانداردهای آموزشی (شرایط آموزشی و یادگیری مطلوب)

ویژگی های مدرس

حقوقدان 

مساحت، تجهیزات و وسایل
کلاس درس متناسب با 30 نفر، تخته وایت برد، رایانه
روش تدریس و ارائه درس
كارگاهي، بحث گروهي و استفاده از روش فعال
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir
 
j @jttnews