تماس با ما 

 
  آدرس: کرج- بلوار امامزاده حسن ع - روبروی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - جهاد دانشگاهی
 
   تلفن:   98 450 322 026
 
   تلفن:   02 035 328 026

 
اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan