برنامه دوره های منابع طبیعی

 ردیف عنوان درس
تعداد ساعات
زمان برگزاری
 تاریخ شروع
شهريه (ريال)
 ثبت نام آنلاين
 نظری عملی  روز ساعت
1 آموزش نرم افزار AtcGis در منابع طبیعی و کشاورزی 13 17 یکشنبه
سه شنبه
16-20 98/07/21 3،500،000 ثبت نام آنلاين
2 مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از AERMOD 1.5 6.5 پنجشنبه 9-13 98/08/16 4،500،000
آنالیز آماری مقدمای در نرم افزار R 11 19 شنبه
دوشنبه
16-20 98/08/11 3،500،000  
 4 پروپزال نویسی 5 5 پنج شنبه 9-13 98/08/16 1،000،000  
مقاله نویسی 6 6 پنجشنبه 9-13 98/08/30 1،000،000  
شماره تماس: 32803502-32245098-026

اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan