اصول و مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی

عنوان دوره: اصول و مبانی کشت بافت و ریز ازدیادی

 سرفصل آموزشی:

 • سازمان دهي آزمايشگاه و تجهيزات مورد نياز
 • آماده سازي محيط كشت
 • جمع آوري نمونه گياهي، استريل كردن نمونه و كشت آن
 • تأثير مواد گياهي و عوامل فيزيكي روي رشد و نمو
 • تكثير كلوني
 • كشت سوسپانسيون سلول و بافت
 • كشت پروتوپلاست
 • كشت كالوس
 • كشت جنين و اندام
 • توليد گياهان عاري از پاتوژن
 • سازگار كردن گياهان و انتقال به خاك و هواي آزاد
اطلاعات تماس
آدرس: کرج - بلوار امام زاده حسن ع - روبروی پردیس
  کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران، جهاددانشگاهی
 تلفن: 02 35 80 32 026-  98 50 24 32 026

 jahad.utcan
 
j @jutcan