شناسنامه دوره آموزشي   

عنوان دوره: زمین شناسی سر چاهی  

کد دوره:
نام مدرس: -
مدت ساعت
نظری عملی جمع
 -  - -
محل برگزاری: تهران
محل آزمون: -
گواهینامه: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
شهریه:

زمین شناسی سر چاهی

زمین شناسان سر چاهی برای کنترل چاه های هیدروکربوری دارای وظایف و مسئولیت هایی می باشند که در نهایت منجر به تعیین مرز واحدهای سنگ چینه ای جهت گذاشتن پاشنه لوله های جداری می گردد.

مناسب برای مخاطبین علوم زمین


 اهداف دوره آموزشی:

1- شرح وظایف زمین شناسان عملیات سر چاهی

2- توصیف و طبقه بندی سنگ های رسوبی

3- روش های جمع آوری و توصیف نمونه ها

4- انتخاب محل قرار دادن پاشنه لوله جداری

5- نمودارهای الکتریکی

6- مغزه گیری

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir