برنامه آموزشي بازرسي فني

 كد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
ظرفيت دوره (نفر)
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
الزمات ورود به دوره
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 NC751 بازرسي رنگ سطح 1و 2 40

8-16

5 96/5/21
96/5/25
پرسنل ستادي و عملياتي مرتبط
 8،500،000 ثبت نام آنلاین 
NC752 بازرسي جرثقيل و ليفتراك
32

8-16

12
 96/5/30  96/6/2 بازرسي فني- ترابري و پرسنل ستادي و عملياتي مرتبط
  6،500،000
NC753
بازرسي جوش سطح 1
 24

8-16

12   96/6/7  96/6/9 پرسنل ستادي و عملياتي مرتبط
  5،000،000
NC755
بازرسي سكوهاي حفاري (دريايي و خشكي)
40

8-16

12

 95/6/19

 95/6/23 پرسنل ستادي و عملياتي مرتبط
  8،000،000
 - Inspections (NASP) 24 8-16  12  96/6/26  96/6/28 -
8،000،000

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir