برنامه آموزشي تعميرات

 كد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
ظرفيت دوره (نفر)
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
الزمات ورود به دوره
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 NC301 PLC مقدماتي
24

8-16

8
96/3/2
96/3/4
 فوق ديپلم برق و يا شاغلين سمت تكنسين تعميرات برق و بالاتر  5،000،000 ثبت نام آنلاین 
NC302 طراحي حفاظت و رله ها
24

8-16

8
 96/3/9  96/3/11  ليسانس برق و يا شاغلين سمت هاي تكنسين ارشد و بالاتر
  5،000،000
NC303
اصول اساسي ديزل ژنراتور كاترپيلار 
 24

8-16

10
  96/3/16  96/3/18 فوق ديپلم برق و يا تكنسين تعميرات برق و بالاتر
  5،000،000
 NC314
الكترونيك صنعتي و SCR
24

8-16

10

 96/3/23

 96/3/25 ليسانس برق و يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر 
  5،000،000
NC305 درايو هاي موتور هاي الكتريكي
24

8-16

10

96/3/30

96/4/1
فوق ديپلم برق و يا تكنسين تعميرات برق و بالاتر

 5،000،000
 
  NC306
سيستم برق تاپ درايو
24

8-16

10
 96/4/10 96/4/12
 فوق ديپلم برق و يا تكنسين تعميرات برق و بالاتر
 5،000،000
  NC307
آشنايي با سيستم برق دستگاه حفاري   24

8-16

10
96/4/13
96/4/15
فوق ديپلم برق و يا تكنسين تعميرات برق و بالاتر

 5،000،000
 
 NC262
سيستم دراوركس و ترمز
 24

8-16

8
96/4/20
96/4/22
فوق ديپلم مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر   5،000،000
 NC251
 سيستم مكانيك تاپ درايو
32

8-16

10
96/4/27
96/4/30
فوق ديپلم مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر    6،500،000
  NC252
 سيستم هاي تهويه و تبريد
 32

8-16

8
96/5/2
 96/5/5  فوق ديپلم برق يا مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر
6،500،000
 NC254
كمپرسور هاي صنعتي هوا
 24

8-16

8
 96/5/9 96/5/22  فوق ديپلم مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين مكانيك و بالاتر
 5،000،000
 NC255
كومي يونيت  KOOMEY UNIT
 24  8-16 10
 96/5/16 96/5/17 فوق ديپلم برق يا مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر   5،000،000
 NC256  موتور ديزل كاترپيلار (بخش مكانيك)
 24 8-16
10
96/5/24
96/5/26
فوق ديپلم مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر
  5،000،000
 NC257
 هیدرولیک پايه
 32 8-16
8
96/5/30
96/6/2
فوق ديپلم برق يا مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر
  5،000،000
 NC260
 پنوماتیک پايه
 32 8-16
8
 96/6/6 96/6/9 فوق ديپلم برق يا مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين  و بالاتر
  5،000،000
  NC261
 سيستم پمپ هاي گل حفاري
 24 8-16
10
96/6/14  96/6/16 فوق ديپلم مكانيك يا شاغلين سمت هاي تكنسين مكانيك و يا گل و بالاتر
 5،000،000
  NC263
 بسته آموزشي آشنايي با تعميرات دستگاه هاي حفاري
24
8-16
10
 96/6/20  96/6/22  جهت آشنايي  با تعميرات دستگاه هاي حفاري
  5،000،000
  NC312
بسته آموزشي كارآموزي تعميرات برق دستگاه حفاري
 120 8-16
10
 96/4/1 96/4/23 جهت پرسنل بدو استخدام در زمينه تعميرات برق
شامل دروس: سيستم برق دستگاه حفاري و SCR
برق تاپ درايو- درايو - ديزل ژنراتور- ماشين الكتريكي

 23،000،000 
  NC264
 بسته آموزشي كارآموزي تعميرات مكانيك دستگاه حفاري
 120 8-16
10
 96/5/2 96/5/20 جهت پرسنل بدو استخدام در زمينه تعميرات مكانيك
شامل دروس: تاپ درايو- دراوركس- پمپ گل- ديزل ژنراتور- تهويه و تبريد
 23،000،000

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir