برنامه آموزشي خدمات دريانوردي

 كد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
ظرفيت دوره (نفر)
 تاریخ شروع
تاريخ پايان
الزمات ورود به دوره
 شهريه دوره (ريال)
 ثبت نام آنلاین
 NC411 آشنايي با كد امنيتي كشتي و بندر (ISPS) 16

8-16

10 96/3/30
96/4/1
شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
 3،500،000 ثبت نام آنلاین 
NC402 آشنايي با كدهاي ISM
16

8-16

10
 96/4/10  96/4/12 شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
  3،500،000
NC403
افسر امنيتي شركت كشتيراني (CSO)
32

8-16

10
  96/4/13  96/4/15 شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
  6،500،000
NC404
آشنايي با GMDSS محدود
40

8-16

10

 96/4/20

 96/4/24 شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
  8،500،000
NC405 آگاهي امنيتي دريانوردان با وظايف اميني تعيين شده
8

8-16

10

96/4/25

96/4/28
شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط

  1،900،000
 
NC408
Designated Person Ashore
(DPA)
60

8-16

8
 96/5/2 96/5/5
شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
 11،250،000
NC401
بسته آموزشي خدمات دريانوردي
 40

8-16

10
96/5/9
96/5/11
شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط

  8،000،000
 
NC409
افسر امنيتي كشتي (SSO)
 24

8-16

10
96/5/17
96/5/19
شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
  5،000،000
 NC410
 OIM (offshore Installation manager)

8
متعاقباً اعلام مي گردد
شاغلين سمت هاي عملياتي و ستادي مرتبط
-

تلفن تماس: 84650-021                          تلفن تماس کارشناس ویژه: 84651551-021 

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir