سرفصل دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار ویژه كارفرمايان پیمانکار

  • آشنایی با مقررات قانون کار در زمینه ایمنی و آیین نامه هاي عمومی حفاظت فنی و بهداشت کار
  • آشنایی با حوادث و بیماریهاي ناشی از کار و کنترل آنها
  • معرفی سیستمها و الگوهاي مدیریت ایمنی و بهداشت کار
  • آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و شناخت روشهاي سیستماتیک پیشگیري و کنترل آنها
  • اهمیت و لزوم تهیه و استفاده از وسایل حفاظت فردي
  • تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت هاي حقوقی و قانونی کارفرمایان در قبال کارگران
  • آشنایی با اصول و فرایند مدیریت ریسک و آشنایی با حوادث موضوعی مرتبط با هر فعالیت

مدت دوره : 20 ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir