سرفصل دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران پیمانکار

  • شناسایی اعمال نا ایمن و شرایط نا ایمن در محیط کار 
  • آموزش افراد در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب و استاندارد و چگونگی بکارگیري آن
  • آشنایی با روشهاي پیشگیري و کنترل حوادث شغلی و بیماري هاي ناشی از کار

مدت دوره : 8ساعت

اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  Info@jtt.ir