برنامه توسعه حرفه ای پژوهشگران و مدیران پژوهشی

تحقق آرمانهای ملی که بخشی از آنها در سند چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور متبلور شده است، مستلزم رونق یافتن پژوهش و افزایش سهم دانش در اقتصاد و تولید است. رشد اقتصاد دانش بنیان به عنوان نقطه تلاقی بخشهای علمی، توسعه فناوری و اقتصادی کشور با ارتقاء کمی و کیفی سازمانهای پژوهش و فناوری ارتباط مستقیم و کامل دارد. از اینرو تلاش برای حمایت و توانمندسازی سازمانهای پژوهشی همواره به عنوان یک راهبرد و اقدام اساسی در مبانی نظام ملی نوآوری، الگوها و تجارب معتبر ملی و بینالمللی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.

بر همین اساس و در راستای حفظ و ارتقاء جایگاه ممتاز جهاد دانشگاهی در نظام ملی نوآوری و گسترش هدفمند و کارآمد فعالیت ها و دستاوردهای این نهاد پرافتخار و همچنین ایجاد محیطی پویا ، بانشاط و حرفه ای برای یادگیری و به کارگیری مهارتها و شایستگیهای ضروری برای دستیابی به اهداف عالیه جهاد دانشگاهی، دومین مرحله از "طرح جامع توانمندسازی پژوهشگران و مدیران بخشهای پژوهش و فناوری" به صورت کارگاههای آموزشی بهزودی و بر اساس یک برنامه مدون آغاز خوهد شد.

در این برنامه آموزشی که بر اساس مدلهای معتبر بین المللی و نظرات خبرگان و متخصصان جهاد دانشگاهی تدوین شده است، طیف گستردهای از مهارتها، دانشها و بینشهای لازم برای پژوهشگران جهاد دانشگاهی شناسایی و کارگاههای آموزشی مناسب برای ایجاد یا افزایش این مهارتها با درنظرگرفتن مشخصات محیط عمومی و ملی پژوهش و محیط جهاد دانشگاهی طراحی شده است. اولین مرحله از این برنامه جامع با حضور و شرکت بیش از120 نفر از پژوهشگران و مدیران پژوهشی جهاد دانشگاهی در تابستان سال 1391با موفقیت اجرا شد و بر اساس نظرسنجیها و ارزیابیهای بهعمل آمده، کیفیت و ضرورت اجرای این دوره از سوی مدیران و پژوهشگران جهاد دانشگاهی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.

مرحله دوم این برنامه آموزشی با حمایت و راهبری معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی توسط سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با مشارکت مدیران و پژوهشگران خبره و حرفهای جهاد دانشگاهی در خردادماه 1394 با استقبال و مشارکت گسترده واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی و گروههای هدف برگزار شد. شرکت در این دورهها ضمن افزایش تواناییهای فردی جهادگران برای موفقیت بیشتر در انجام طرح ها و وظایف شغلی، موجب خواهد شد تجارب، دیدگاهها و فرهنگ جهادی در یک محیط آموزشی به اشتراک گذاشته شده و تقویت و تثبیت شود. لذا از کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی انتظار دارد اهتمام کافی برای مشارکت در این طرح جامع مبذول داشته و نظرات و پیشنهادات خود و همکارن محترمشان را برای غنی شدن این برنامه آموزشی به مجریان آن اعلام کنند.

    ثبت نام دوره های آموزشی
 
     
 ضوابط ثبت نام

با هماهنگی هایی که با شورای اداری استخدامی شده است قرار است این دوره ها بعنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان جهاد دانشگاهی محسوب شود و شرکت کنندگان می توانند از امتیازات دوره های ضمن خدمت استفاده کنند.

صرفاً افرادي مجاز به حضور در دوره هاي مذكور مي باشند كه حداقل 2سال سابقه كار در حوزه پژوهشي واحد و پژوهشگاهها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهي را داشته باشند.

متقاضيان شركت در دوره هاي مذكور، با ارائه معرفي نامه كتبي از معاونت پژوهشي واحد سازمانی متبوع خود مي توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
ثبت نام از طريق سايت tcds.ir صورت مي پذيرد. متقاضیان شرکت در این کارگاه ها از طریق راهنمای ثبت نام سایت می توانند مراحل ثبت نام خود را به انجام برسانند.

امکان ثبت نام در دو دوره وجود دارد اما با توجه به اینکه دوره ها بصورت همزمان برگزار می گردد لذا هر یک از مدیران و پژوهشگران می توانند صرفاً در یکی از دوره ها شرکت کنند.

 لیست نهایی بر اساس ظرفیت کلاس ها، رشته تحصیلی، پست سازمانی و زمان ثبت نام تایید و اطلاع رسانی خواهد شد.
گواهينامه پايان دوره صرفا به اعضايي كه به صورت تمام وقت در هريك از كلاسها حضور به هم رسانده باشند (براساس ليست حضور و غياب) اعطاء خواهد شد.

 دوره ها در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی (هلجرد) برگزار می گردد.

حضور در هر سه روز کارگاه الزامی است و در صورت غیبت در یک روز، گواهینامه آموزشی به فراگیر داده نمی شود.

 چنانچه فردي ثبت نام کرده و در دوره شركت نكند و يا نيمي از دوره را حضور نداشته باشد، ضمن اعلام به واحد سازمانی متبوع وی، از حضور در دوره های آموزشی بعدی محروم می شود.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir