معرفی اجمالی دوره آموزشی AHP

 در انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه فردِ تصمیم گیر غالباً چندین معیار را هم زمان مدنظر قرار میدهد. معیارهای تصمیم گیری و رتبه بندی گاهاً هم راستا و بعضاً هم متقابل و متضاد می باشند. امروزه تصمیم گیری به چالش و موضوعی پیچیده برای مدیران در سازمان ها و دانشجویان در انجام تبدیل شده است.

 از آنجا که مطالب آموزشی دانشگاهی بطور تئوری به مباحث مرتبط با این موضوع می پردازد و آموزش های مدونی در راستای تصمیم گیریهای حرفه ای جهت ارائه بهترین راهکار برای توسعه بهبود تصمیم گیریها در زمان اندک و اتخاذ تصمیم مناسب صورت نگرفته است، ضرورت برگزاری دوره های کاربردی به جهت تعدد شاخص های تصمیم گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی، در نظر گرفتن همزمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن که بر پیچیدگی تصمیم ها می افزاید، شناخت فرايند تحليل سلسله مراتبي یا AHP که منعكس كننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است، احساس می شود. فراگیران در طول دوره  با شناخت اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسي قرار مي‌دهند و آنها را به شكلي ساده تبديل كرده، همچنین با توجه به روابط متقابل متغیرها و شرایط و محدودیت های موجود یک مدل مناسب ایجاد و نهایتاً با یکی از طرق تصمیم گیری و حل مساله به  حل آن می پردازند.

سرفصل های دوره:

1- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

2- ساخت سلسله مراتبی

3- طراحي پرسشنامه خبره- تعيين وزن معيارها

4- مقایسه زوجی

5- انواع مقایسه ها، حالت های مقایسه

6- محاسبه اولويت‌ها

7- ساختار یک مدل در نرم افزارExpert Choice

8- مشاهده و تحلیل نتایج
 برنامه دوره آموزشي AHP
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - ميدان وليعصر - بلوار كشاورز - بين
 خيابان طوس و فلسطين - شماره 118
 تلفن:   650 84 021
 فکس:   161 651 84 021
 پست الکترونیک:  jttinfo@iran.ir